Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ChiangMai Provincial Court
พระราชกรณียกิจ

ศาลจังหวัดเชียงใหม่<<>>
 

ประกาศศาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ<<click


  

แบบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินด้วยวิธีการโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (Internet Banking)<<click

เอกสารประกอบ  หนังสือสำเนาบัญชีธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์,กระแส) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการใช้มาตรการกำกับดูแลในระหว่างปล่อยชั่วคราว พ.ศ.2564

 

 

 

 

 

ข่าวรับสมัครงาน
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกวดราคา

qrcode ระบบงานศาล

การขอรับเงินคืนและชำระค่าปรับ

 

vtr แนะนำระบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing